کارگر محترم!

لطفا فرم زیر را با دقت خانه پری نمایید تا اطلاعات و مهارت های شما در وب سایت مرکز کار افغانستان اضافه گردد و همه روزه این وب سایت توسط شرکت ها و موسسات در افغانستان مورد بازدید قرار می گیرد ، تا شما بهتر و آسانتر صاحب کار شوید.

تبلیغات