کارمند محترم!

لطفا فرم زیر را با دقت خانه پری نمایید تا از یک طرف سوانح شما در لینک مخصوص جستجوی کارمند اضافه گردد و به شرکت ها و موسسات فرستاده شود و از طرف دیگر شما در بانک اطلاعاتی مرکز کار افغانستان ثبت گردید و مرکز کار افغانستان به شکل مدرن برای شما عرضه خدمات کاریابی را آغاز و به وظیفه مورد نظرتان معرفی می گردید.
*
تبلیغات