فناوران ساتراب جنوب مهندسی برق قدرت-طراحی و نصب سیستم های خورشیدی-دوربین مداربسته ایران-شیراز zare1987hossein@gmail.com 09366769033_98+
شرکت خدمات لوژستیکی ولید سهیل خدمات کابل walidsohailservices@yahoo.com 0787334433
عبدالصبور قاسمیار پیمانکار مزارشریف شورتاکزار Saboorqasimyar25@gmail.com 0799121818
دستگاه فلزکاری حمزه نوری کانکس هنگر دروازه زیری و ساده کتاره و غیره نصارات قوای مرکز noori.parwiz@ymail.com 0700088254
شرکت ترانزیتی بین المللی مددی و نوروزی لمتد انتقالات ترانزیت شهری و اطراف تایمنی افغان پامیر madadi.nawrozi@gmail.com 0093744116827
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﺻﻔﺮﻱ ﻓﺮﻭﺷﺎﺕ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺮاﻱ ﻧﺎﺻﺮﻱ ahsansafari1395@gmail.com 00917568154809

تبلیغات