پیمانکار محترم!

لطفا فرم زیر را با دقت خانه پری کنید تا در زمینه کار و فعالیت های تان ، قرارداد های کوچک و متوسط را از طریق مرکز کار افغانستان بدست بیاورید.


تبلیغات